Religiooni funktsioonest ühiskonnas

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1385 kommentaari.

priit kelder, 2006-01-10 10:36:41

Toomase arutlusel on küpset jumet, ta ei peksa niisama vahtu nagu teised.
(a) Seleta, palun, miks ei saa ainelisest maailmast asju ära seletada-tuletada?
(b) Kas “ühiskondlik-psühhholoogiline” nähtus polegi siis sotsiaalse teadvuse üks vorme? Näitena: religioonil puudub rangelt võetuna iseseisev ajalugu, kuna see on üldajaloo osis. Kui postuleerida religiooni iseseisvat olemist, siis võiksid ka margikogujad ja käpikukidujad pretendeerida oma “ajaloole”. Võivadki, ent seegi on üldajaloo pisitäpe.

toomas, priit kelder, 2006-01-10 10:36:49

(5)See toobki esile mu esitatud termini teise poole, selle, et see religiooni peamine funktsioon on illusoorne, ebareaalne, käega katsutamatu, võlts ja luulu.

Muidugi mitte. Minu näitel on (on olnud) religiooni peamine funktsioon anda reaalsele igapäevasele elule kese muuhulgas ka olukorras, kus puhtalt ühiskondlikele suhetele loota ei saa.

toomas, 2006-01-10 10:37:55

Priit,

ma lõpetan kõigepealt Sinu kümne punktiga, siis vastan.

toomas, 2006-01-10 10:47:40

(6) Teise funktsioonina nimetaksin religiooni maailmavaatelise aspekti. Iga religioon püüab luua ja kaitsta oma maailmavaadet, kuid minu kogemus näitab, et religioosne maailmavaaade on üsnagi ahtake, savijalgadel ja kööbakas. Oluline on see, et kui muidu elus juhenduvad inimesed tuhataastate kogemuse ja praktikaga omandatud teadmistest pluss teadusest, siis religioosne maailmavaade eirab seda üsnagi räigelt; vähe sellest – teadust on ristikirik ju suisa peljanud oma ajaloo vältel. Ka jutud kaasaja religiooni ja teaduse lähenemisest teineteisele ei vasta tõele, olles pigem soovunelmate kandjad kui reaalsus, selleks on nende arusaamad liig kiivsirgelised. Religioosne maailmavaade rahuldab küll inimeste tunnetusvajadusi, ent teeb seda paraku moonutatud vormis (maailma loomine 6 päevaga; Noa laev ja sellega seonduv; maailma eksistentsi kujutamine geomeetrilise lõiguna, Taevas ja Põrgu kui mingid eksistentsiväljad, puhastustuli, mille kestvust saab omatahtsi altkäemaksuga kirikule lühendada jne), misläbi kujundab inimestes antiteadusliku maailmanägemise.

Minu arust on kristlik maailmavaade küll AHAS selles mõttes, et keskendub inimelu üksikutele kesksetele küsimustele nagu Elu ja Surm jmt., aga mitte SAVIJALGADEL, kuna minu maailmavaate järgi on inimteadmiste hulgas palju sellist, mis on isiklikult mulle ebaoluline (Kostariika tarakanid, Merle Palmiste unistused veel ühest lapsest jms.)

Loodusteaduse osas olen samas Helega väga sarnasel positsioonil ning arvan, et see tegeleb oma tegevussfääris väga oluliste asjadega, mida religiooni müüdilis-dogmaatiline keel ei kata ega vastupidi.

toomas, priit kelder, 2006-01-10 10:51:00

(7)Kolmanda võimaliku ja kättepaistva funktsioonina võib nimetada religiooni reguleerivat funktsiooni. Pole kahtlust, et religioonid on suuremal või vähemal määral reguleerinud inimeste käitumist ja nendevahelisi suhteid, ent – NB! – kõige seda on tehtud, allutades maised huvid (va kiriku kui institutsiooni rahahimu) väljamõeldud, illusoorsetele sihtidele (pääs taevariiki, patukustutus jms).

Ei ole isiklikust kogemusest lähtuvalt nõus selle väitega “illusoorsuse” kohta kasvõi juba seepärast, et mainitud “patukustutus” tähendab minu puhul väga sageli isiklikult väga reaalset ja väliselt ka teistele märgatavat elukvaliteedi hüppelist tõusu.

priit kelder, 2006-01-10 10:53:10

Hüva, Toomas, kuid ma topin oma küsimusi vahele. Oma 10:36 kommis sa kipud sihikindlalt trügima religioosse psühhholoogia maile, kuigi ma ei puudutanud seda ei artiklis ega hiljemgi. Kuid, noh, sinu valik. Siiski tuletaksin meelde, et ka religioosne psühholoogia tugineb ikkagi religiooni esmasele ja esimersele nurgakivile, so usulistele ettekujutustele ja ideedele. Alguses ikka jumala idee, millele järgneb suhtumine - hirm, kartus, armastus jmt. Ning selle najal ehitab usuline inimene ka nö kaitsekihte enda ümber - riitused, missad, palvehelmed, maani kummardamine jmt. Nüüd küsi endalt - kuskohast tuleb see idee sulle teadvusesse? See ei saa ilmselt mujalt tulla, kui elust sinu ümber ja sees, seega - olemise sfäärist teatud peegeldusena.

toomas, priit kelder, 2006-01-10 10:58:05

(8)Ei saa eitada ka neljandat silmatorkavat eripära, milleks on religiooni integreeriv funktsioon. Iga religiooni tunnistajad tunnevad teatud ühtekuuluvustunnet, ehkki see on aegade jooksul ka olnud petlik, sisaldades näiteks kleeruse kõrkust ja upsakust lihtrahva vastu ning vastaspoole lömitamist esimese ees. Kuid ometigi tunnevad ühte usku kuuluvad inimesed mingit ühistunnet, olgu selleks kasvõi siin, VIA-ski palju kordi kogetud usklaste ülbus mitteusuliste pihta ja eputamine oma „eelisolekuga“, või siis kogu maailmas nii hästi tuntud ja kummastav fenomen ristiusu eri konfessioonide omavahelisest vaenust ja tülist. Olen veendunud, et teatud ajalooetappidel on säärane integratsiooni tunnetus aidanud mingitel sotsiaalsetel kooslustel hoida stabiilsust, vastu seista teiste konfessioonide loomulikule ja usust ajendatud vägivallale. Praegusajal näeb selles integreerimisfunktsioonis ka usklaste ja kiriku püüdu vastandada end sekulariseerunud maailmapildile ning kaasaja sotsiaalsete küsimuste lahendamise mittereligioossetele võtetele. Ei saa kõrvale heita ka (risti-)kiriku tuhataastate vältel kultiveeritud teaduspõlgu ja teadusvaadete vaenamist, mille ühe ilminguna meie ühiskonnas peegeldub raevukas ponnistus trügida koolide õppekavadesse sisse obskurantistlik usumisjon. Sest olgem ausad – nimetatud propaganda peamine siht on ikkagi usupropaganda, rääkigu need propagandistid mida tahes „objektiivsest usundiloost“. Et neid mitte uskuda, on inimkonnal olemas aastatuhandete pikkune kogemus ristiusu silmakirjalikkusest pea igas eluvaldkonnas.

Kahtlemata on elamises palju abi sellest, et sinu kõrval on palju sinu elupõhimõtteid jagavaid inimesi, kes on sinuga koos isegi nii intiimses tegevuses kui ühises ohverdamises.

Hele, 2006-01-10 11:02:50

Andruse hea õpik

Fiona Bowie - The Anthropology of Religion

seesama we?

päris asjalikult kirjutab kaasaegsest shamanismist
(unustamatta tunnistada et shamanism on rohkem tehnika kui religioon)

seal religiooniantropoloogias on vähe fakte ja palju tsitaate

aga kaasajal ei enam mitte hinnanguid
vana Tennmann võis küll neid jagada veel
et mis on hea ja mis haiglane ja mis tingimustel on kristlasel lubatav tegelda millegi sihuksega...

nii et Priit su stiil on ligi 100 aasta tagune

toomas, priit kelder, 2006-01-10 11:05:10

(9)Kokkuvõttes võiksin hinnata religiooni funktsioone kui tagurlikke, negatiivset rolli etendavaid faktoreid, mis takistavad inimestele areneda ja pidurdavad ühiskonna olemist. Jätsin meelega puudutamata religiooni usulised funktsioonid, kuna need kaasuvad esimesena nimetatuga ning nad ei evi minu silmis kuigivõrd reaalset ega teaduslikku sisu. Ka ei käsitanud ma sootsiumi kui terviku koha pealt marginaalset aspekti – usklase psühholoogiat reguleerivat funktsiooni, mis jäägu pigem vastavate arstide mängumaaks.

Vastan ühtlasi ka Sinu 10:53 kommile:

Ma ei usu, et lähtealus, mille järgi ühtmoodi “ühiskondlikuks nähtuseks” võiks pidada nt. nii religiooni kui ka õigust, võiks lubada tegelikkuse vastavaid üldistusi kõnealuste nähtuste kohta, kuna religioon pole minu jaoks Sinu terminoloogiat kasutades mitte olemuslikult “ühiskondlik”, vaid olemuslikult “ühiskondlik-psühholoogiline”.

Seda just nimelt seepärast - nagu ise 10:53 kommis näitad - keskne on Jumala idee, mis igal juhul peab olema eelkõige “uskliku peas”, mitte “ühiskondlikus grupis”.

Selle “Jumala idee” ümber koondub justnimelt ka minu isiklik usk.

andrus, 2006-01-10 11:05:11

just hele

plaxutap 1-e käega

õige raamat

toomas, priit kelder, 2006-01-10 11:06:13

(10)Et ennetada mõningaid vaenuküsimusi, siis lisan, et ma ei puudutanud siinses artiklis kiriku kui religioosse institutsioon funktsioone. Need on iseasi ning kostan vaid niipalju, et kirik täidab nii religioosseid funktsioone, kui mõnikord ka mittereligioosseid, mõnel pool ka riiklik-ilmalikke funktsioone. Kuid see on teise teema jutt.

Nõus.

andrus, 2006-01-10 11:07:28

et sa ka kõike tead

toomas, priit kelder, 2006-01-10 11:10:20

(a) Seleta, palun, miks ei saa ainelisest maailmast asju ära seletada-tuletada?

Eelkõige seepärast, et ainelisest maailmast tuletatud “Jumala idee” on sekundaarne ja kunstlik.

Loomulik on “Jumala idee” ainult vaimsest maailmast tuletatuna, võetuna või saaduna.

toomas, priit kelder, 2006-01-10 11:11:54

(b) Kas “ühiskondlik-psühhholoogiline” nähtus polegi siis sotsiaalse teadvuse üks vorme? Näitena: religioonil puudub rangelt võetuna iseseisev ajalugu, kuna see on üldajaloo osis. Kui postuleerida religiooni iseseisvat olemist, siis võiksid ka margikogujad ja käpikukidujad pretendeerida oma “ajaloole”. Võivadki, ent seegi on üldajaloo pisitäpe.

Miks mitte. Ma arvan, et ajalugusid on tõesti mitmeid ja lubatud on nii üldistav ajalugu, religiooniajalugu kui ka filateelia-ajalugu.

Elmar Rospik, tarkus71@hot.ee, 2006-01-10 11:18:07

Mis on elukultuur-elu läbi õpingute täiuslikkuse
poole.

Mis on armastus-tõe tunnetus?

Ma olen läkitanud teie juurde nüüd-Jumala hingamispäeval-oma Poja(kelle läbi ongi nüüd tulnud sellesse maailmasse tõe ja tarkuse Jumala hingamine-õige informatsioon jumalateenistuse kohta)tõe õpetust rääkima-seda Jumala tõde kuulates ja vastu võttes te tunnetategi ära tõe ja see tõde-kõige elu ja olukordade suhtes nii igal pool kui igal ajal-see tõde üksnes teebki teid vabaks-millest-aga loomulikult kõikidest ebatõdedest.
Ja nõnda saabki armastuses(=tõe tunnetuses) vägi täie võimuse,nõnda et mingi kuri ei võigi meisse üldse puutuda,sest et iga tõe tunnetanu teab et tegelikult pole tema jaoks enam mingit kurja olemaski,sellepärast et kõik mis sünnib-sünnib üksnes Jumalast ehk ainsast ja igavesest ELUst enesest-kelle väljendus ehk lapsed-looming me kõik oleme ja Temalt tuleb oma lastele ainult head-alati kõige paremat meie vaimselt õigeks edasiarenguks-õppimiseks,nii nagu me igaüks parajasti vajame.
Sellepärast on ka Jumal lasknud prohvetil kirja panna et igal asjal-sündmusel on oma aeg ja et Jumala käes on kõik meie ajad.
Jumala prohvetite kirjades on kirjutatud et Jumal on armastus-mida see tähendab?

Jumal nimetab inimkonda kui oma loomingu lõppfaasi-tippteost,seepärast ongi kirjutatud ka prohvet Moosese läbi(1Moos.raamatus)et kõige viimsena oma töödest muistsel ajal lõi Jumal inimese oma näo järgi(=omandamaks Jumala iseloomu-loomuse,mis väljendubki Tema seaduses-reeglites ja õigetes arusaamades neist.)
Ja inimesele on antud Jumala poolt alati teha oma valikud kõikides elu-olukordades ja nii millise valiku inimene teeb,seda inimese vaba tahte avaldust kinnitab Jumal alati oma pitseriga.
Seetõttu ongi nii et mida õigemini inimene hakkab tunnistama-seda efektiivsem-parem on tema vaimne kasv täiuslikkuse poole.
Inimene hakkab seda õigemini tunnistama,mida usinamini ja õigemini ta õpib,täiustudes nõnda pidevalt oma mõistuse poolest.
Jumal ütleb-kes mind armastab-see on see, kes peab minu käske ja ülestõusnud Kristuse tunnistust,kelle läbi ma olen teile oma käsuseaduse pitserid(=õiged arusaamad nii piibliraamatutest kui üleüldse kõigest elust ja elu seadustest) avanud.
Sellepärast ongi piibliraamatusse kirjutatud-kellel on Poeg, sellel on ka ELU(=ELU on vaid tõe Jumala hingamises ehk õiges informatsioonis,mis on tulnud Poja läbi siia maailmasse)-ja kellel Jumala Poega ei ole-sellel ei ole ka ELU=Jumalat-vaid Jumala viha(ta enese poolt valitud vaimupimeduses elu) jääb tema peale-pärisosaks.
Kes on nüüd jõudnud Jumala hingamisse-õigesse informatsiooni-need hingavad ka ise otsekui Jumal oma tegudest
-tähendab edastavad õpitut kogu inimkonnale,olles nõnda Jumala ustavad ja tõelised tunnistajad ja täiuslik armastus tõrjub neist kartuse välja,kuna täiuslik armastus tähendab täielikku tõe tunnetust kõige elu ja olukordade suhtes nii igal pool kui igal ajal.
Tõeline armastus ei tee ka mitte kunagi ligimesele kurja-vaid ta armastab ligimest nagu iseennast,teades et ligimeses elab seesama Jumal-ELU ISE-kelle väljendus-lapsed me kõik oleme.
Seepärast tehes kurja oma ligimesele teeme me kõige enam kurja iseendile ja vastupidi-armastades ligimest nagu iseennast-nii soovides kui ka tehes talle üksnes head-siis olemegi õppinud armastama õigesti-tõeliselt ka iseennast ja täidame nõnda ka seda ainsat jumalikku käsku:“Armasta ligimest nagu iseennast!“

Mis on tõde?

Pilatus(=võrdum selle maailma arusaamade valitsemisliidust ühes kirikute valeõpetustega kogu kirikusüsteemis)ütles ca.2000 a.tagasi Kristuse 1-se tuleku ajal eeltähendusena praegusest ajast.“Siis oled sina ometi kuningas!“-Vastuseks sai ta siis ja saab ka loomulikult nüüd-Kristuse 2-se tuleku ajal ehk ülestöusmises,(sest Kristuse ülestõusmine tähendabki selle Jumala tõe õpetuse ja sellega kaasnevate õigete arusaamade ülestõusmist sõnakuulelike inimeste mõistusetroonile tõeliseks Jumalaks-nii kujundamaks kui juhtimaks inimeste mõtteid,sõnu kui tegusid üksnes õiguse ja tõe radadel vastavalt tarkuse ja tõe Jumala seadusele-reeglitele ja õigetele arusaamadele neist.)-Jah ma olen kuningas(=rahvavanem=õpetaja)ma olen selleks sündinud-õpetatud ja tulnud siia maailmasse et tõele tunnistust anda,ja kes on tõe seest-küll see kuuleb minu häält(=saab aru mu Jumala õpetusest mida ma räägin-et see on õige))ja tuleb minu juurde õppima et täiustuda õigete arusaamade poolest ja saada täielikult vabaks kõikidest eba ja pooltõdedest.
Tõelise tarkuse aseainete kummardajad(=selle maailma ja paabeli kiriku eksiõpetuste järgijad)aga küsivad praegusel ajal nagu ca.2000a.tagasigi:“Mis on tõde?“ ja nad ei saa sellele vastust,kuna nende elus on esikohal(=jumalaks)oma liha tahtmiste rahuldamine.

Miks on tõe rääkimine nii tähtis Jumala õpetuse järgi inimese vaimselt õigeks edasiarenguks?

Tõe rääkimine on väga tähtis sellepärast et meie tunnistused valitsevad meie elu,kujundades nii homset päeva kui kogu meie edaspidist elu.Oma sõnadega me väljendame nii oma taotlust-kuidas oleme tahtlikud edaspidi elama(ja Jumal kinnitab meie vaba tahte avaldust) ja ka eneste vaimset hetkeseisu.
Seepärast ütleb Jumal veel et meie kõikide elu ja surm on meie iseeneste huulte võimuses-meie sõnadest mõistetakse meid nii õigeks(kui me tõe Jumala õpetusele vastavalt õigesti ka tunnistame)-kui ka hukka(kui vastupidiselt tõe õpetusele tunnistame)
Seepärast peaks selge olema-et allutades nii oma mõistuse kui meeled tõe Jumala SEADUSELE-reeglitele ja järjest parematele-õigematele arusaamadele neist(=ülestõusnud Kristuse õpetusele-tõelisele Jumalale meie mõistusetroonil)-seda tehes me hakkame ka järjest tõepärasemalt-õigemini tunnistama ja meie vaimne edasiareng edeneb jõudsasti.
Ülestõusnud Kristuse õpetust nimetatakse Piiblis Jumala(=ELU enese) südameks siin maailmas ja ülestõusnud Kristuse Kogudust nim.tõe Jumala südame elanikeks-ihu liikmeteks.
Kõik need-kes ei ole tahtlikud allutama oma mõistust ja meeli ülestõusnud Kristuse õpetusele-tõelisele Jumalale(kes seda tõde oma võitud Poja läbi räägib)-kõiki neid nimetatakse Jumala südame(=Kristuse)vastase(tõlkes saatan)elanikeks,kes sõdivad vastu inimkonna vaimselt õigele edasiarengule.
Seepärast nimetataksegi saatanat valetajaks ehk vale(de)isaks ja inimesetapjaks algusest peale et kõik eksiõpetused,kuna nende läbi tulevad valearusaamad-need surmavad vaimselt kõik neid õpetusi järgivad inimesed.
Sellepärast on saatana ehk valede isanda orjuses-vaimselt vangistuses kõik need, kes on lükanud või lükkavad tagasi ülestõusnud Kristuse õpetuse,kuna nad sellega lükkavad tagasi ka tema Jumala tarkuse,tõe ja õiged arusaamad ELU seadustest ja määravad endid edasi jäämaks vaimupimedusse.
Sellepärast ongi TÕDE(nüüd-ülestõusnud Kristuse ehk tõe Jumala hingamispäeval) ülestõusnud(=võitja valearusaamade üle oma mõistuses) Kristuses-nimelt tema poolt räägitavas õpetuses- mille läbi saab päästetud järk järgult kogu inimkond-eksiõpetustest ja nendega kaasnevatest valearusaamadest(mis tähendabki vaimses surmas ehk piltlikult saatana vangistuses-orjuses elu.)õigetesse arusaamadesse kõigi ja kõige suhtes.
Piiblis on kirjutatud et kristusevastane on see, kes eitab Isa ja Poega ning kes eitab seda Kristust, kes lihas on tulnud sellesse maailma.
Ja veel on kirjutatud et kellel on Poeg,sellel on ELU kellel Jumala Poega ei ole,sellel pole ka ELU,vaid hoopis Jumala viha jääb tema peale,kuna nad tunnistavad valesti-eitades Poega(=vastavalt Ap.17;29-31 järgi Jumala tõe ja tarkuse edastajat inimkonna päästmiseks valearusaamadest) kellest Jumal ise on tunnistanud.
Kes on nüüd valinud vabast tahtest-armastusega(tõe vastu)tõe Jumala ja Tema õpetuse oma edaspidist elu juhtimaks-kujundamaks-see on võtnud sellega endale ka kohustuse pidada kinni õigest tunnistusest.Seepärast ongi uue ehk armulepingu ajal ainus patt(=mittetaipamine) et nad ei usu inimesesse,kelle tõe ja tarkuse Jumal isiklikult on välja õpetanud ja määranud kogu oma rahva õpetajaks-väljatoojaks eksiõpetuste-valearusaamade vangipõlvest.
Et teil on nüüd suur ülempreeste Jeesus,kes taevad on läbinud,siis pidage kinni tunnistusest!
Sellega ütleb tõe Jumal-kõige Looja tegelikult.-
Et ma olen teile nüüd saatnud õpetajaks mehe-kelle ma olen selleks tööks läbi vaimsete arenguetappide spetsiaalselt välja koolitanud,siis kuulake ja ka elage selle õpetuse järgi mida ta räägib ,sellepärast et see ongi tarkuse ja tõe Jumala hingamine ehk õige informatsioon,millega kaasnebki Jumala RAHU, mis on ülem kõigest (maisest)mõistusest ja hoiab kõik selle järgi joondujad loomulikult Jumala armastuses,rahus ja rõõmus.

Mis on advent-ehk Jeesuse ootamise aeg tegelikult-mida tahab Jumal meile sellega õelda!

Advendiaeg tähendab Jeesuse(tõlk.=Jumala päästet valearusaamadest õigetesse arusaamadesse)taastulekut ehk tegelikult tõe ja sellega kaasnevalt õigete arusaamade ülestõusmist inimmõistusesse et kujundada-juhtida inimeste elu ja tegemisi üksnes õiguse ja tõe radadel-
vastavalt tarkuse ja tõe Jumala seadusele-reeglitele ning õigetele arusaamadele neist.
Kuna ca.2000 a.tagasi ei olnud inimkond oma mõistuse poolest veel küps täielikku tõde kõikide elu-olukordade suhtes ära mõistma,siis anti talle Jumala poolt kasvuks täiusliku jumalateenistuse-õigete arusaamade poole eeltähenduslik-tõelise tarkuse aseaineid kummardav jumalateenistus,
mille kohta Jumal ka ca.2000 a.tagasi läbi oma võitud mehe 1-se tuleku ka ütles:"Seda leiba te murdke ja seda karikat jooge,tehke seda minu mälestuseks,sest seda tehes te kuulutate minu surma-KUNI MA TULEN.
Sellega ütleb Jumal oma õpetuse läbi et kui aeg on käes-mil teie mõistus on küps taipama ära täiuslikku tõde-siis ärge enam ka tõe aseaineid(=eeltähenduslik jumalateenistus)kummardage. Sama asja kohta on Jumal käskinud kirja panna veel-kõik need veepesemised,pühitsetud söögid-joogid on määratud vaid uuendatud korra ajani,sest tähtis on uus loodu-see tähendab läbi õigete õpingute valearusaamadest puhastatud mõistusega inimene-kes ongi nüüd=tõe Jumala hingamispäeval täiuslikus jumalateenistuses määratud omandama läbi tõe õpetuse,Jumala tõelise tarkuse-Tema iseloomu-loomust,mis väljendubki Tema SEADUSES-reeglites ning õigetes arusaamades neist-
nii omandabki inimene oma Looja-püha Jumala NÄO_PALGE-mille järgi ongi ju Jumala tahte järgi määratud saama iga inimene.
Tõe Jumala salvitud õpetaja(vend Elmar)
tel.56305431

Uuk, :), 2006-01-10 11:24:22

saite nüüd

toomas, 2006-01-10 11:28:41

Jaa, Elmarit oli huvitav lugeda.

andrus, 2006-01-10 11:32:57

jah mnjah

vaat sulle ustat (ustasid)

33338, 2006-01-10 11:39:07

kuj Priidu oma kelldris laseks vällja samasuguse raamatu, sis vxjjdaks kusskil pussmanite kooppas kaa viidata temale. millest järäldub et me vxtame líiga kerrgesti igasuguste “avaldajate” téosejd ajnult nende illmumisepärast. tegelikult peakks igasse kuulutatusse suhhtuma ejttusega ning p'üüda seda ümmberlükata. alles siis kuj se vasstuväjttälise txesstamisega ejj xnnestu, vxjjb selle lugeda vasstuvxettavaks (kujj on selline soov) vxj mitteümmberlükatuks.
nii et ärgä vxttke midagi puhhta kullana vajd éeldage et tejjd tahetakkse petta ning sageli ka petetakkse nagun"ii.

Hele, 2006-01-10 11:40:36

oleme internetiantropoloogia objektid

***