Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

daimler, 2005-08-21 21:49:08

Mhh, huvitav äriidee./

Raisakullid juba kogunevad toomase miljonite ümber.

levi, Toomas, 2005-08-21 21:50:32

Õigustatud subjektiks tunnistamise otsus, kui see jääbki jõusse, ei taga veel vara automaatset tagasisaamist. Haldusorganil on õigus muuta, kui ka tühistada tagastamiskorraldust. Subjektil on õigus seda vaidlustada ehk kaitsta enda subjektiivset õigust. Kui ta jätab selle vaidlustamata, siis loetakse, et ta ei soovinudki seda vaidlustada ehk ta ei soovinud enda subjektiivseid õigusi kaitsta. Sellise õigusliku vabaduse kasutamine (s.t. mittevaidlustamine) ei saa kaasa tuua kahjunõuet riigi vastu.

33338, 2005-08-21 21:56:30

olen kunagi oma arrvamuse praéguse kohhtumxjsstmise ülitottrusekohhta vällja ööld. kxjgepäältt on tobedad ned asstmed ise. nagu öhel oleks s'äädustmoonutada suurem xjjgus kuj tejsel. ja kuj küsimus oleks otsustaja asstmelises pädävuses, sis tekib kohe küsimus, milleks sis ló.lle ülttse sellisejdassju otsustama lastakse? síiaálla käjkks ka praégune karistamatu meelevalldne txlgendamisajjgus.
tejnetobedus on segased ja vasstuolus xjjgusürikud. nagu sihilikult tehakse nende olulisemad sättäd vigased, et xjjgusjurajatel lejjb ottsa ej lxpeks ning oleks vxjmalikud telgitagused kokkulepped.
kolmas tobedus on loogilise vajdlustamise vxjmatus. ejj xjjguskanttsler ega riigikohhtunikud ole ju loogikud. säältt ka rahhvavaenulikud txlgendused.
neljas tobedus on riigikogu ja éesisstuja ülimus kohhtuees. mitte kohus ejj otsusta riigikogulase vastutuselevxttmise, vajd riigikogu ise! ja éesisstuja saab muutta kohhtu otsuse! lausa tobeduste tipp.

levi, Toomas, 2005-08-21 21:56:48

toomas, levi, 2005-08-19 20:14:33

Levi: Kas sa mõtlesid selle versioon ise välja või keegi teine? Kui keegi teine, siis kas see teine on õigusalase hariduse ja kohtupraktikaga inimene?

Toomas: Mulle on au et nii küsid: ma mõtlesin selle versiooni välja puhtalt ise.

——

Esitasin eeltoodud küsimused just seetõttu, et see versioon - kahjunõue õiguspärase ootuse printsiibi rikkumise tõttu - tundus mulle üsna absurdne.

33338, 2005-08-21 21:58:21

jusst ülaltoodud pxhjustel on mejje xjjguskorraldusel väga vähä tegemist téaduslikkusega, vxjmutsevad vajd tunnded.

Hele, 2005-08-21 21:59:57

PL, Njah, 2005-08-21 13:30:55
Ma arvan: kõige rohkem Jumalat siinilmas on kasiinodes, sõdades, kuritegudes, armastuses, ekstaasides, lõves - seal, kus elamused kõige intensiivsemad. Niuke vägev on Meie Jumal.

Panteisti meelest on Jumalat igal pool täpselt 100%. Iseasi, kus “keegi Teda” ära tunneb. Ehk kus Ta Enda ära tunneb ja kus mitte :)
Mõnele inimesele on selleks vaja tormi, teisele vaikust...

levi, Toomas, 2005-08-21 22:21:25

toomas, Levi, 2005-08-21 19:50:18

Aga mu küsin nüüd seepeale: mis pärandi ma 9. märtsil vastu võtsin (sest A.-M. K. pärand “Vastavalt Omandireformi Aluste Seadusele tagasdtavad varad” tuli mul ju vastu võtta ?kahe ?kolme kuu jooksul testaatori surmast 20. jaanuaril alates)?

Väga loogiline ja hea küsimus. Aga sellest jääb siiski väheseks. Miks? A sellepärast, et ka teistel on õigused. Raske oleks ette kujutada olukorda, kus õiguste kuuluvust ei tohiks enam üldse kahtluse alla seada ja vaidlustada. Põhimõtteliselt oleks see küll võimalik, kui riik nii otsustaks, kuid see tooks kaasa totaalse ebaõigluse ja kaose.

idee fix, 2005-08-21 22:59:38

Panteisti meelest on Jumalat igal pool täpselt 100%. Iseasi, kus “keegi Teda” ära tunneb. Ehk kus Ta Enda ära tunneb ja kus mitte :)

Mittepanteisti meelest on 100% igal pool oleva Jumala lakkamatu imestelles ära tundmine törts mõttetum tegevus kui nina urgitsemine.

levi, Toomas, 2005-08-21 23:04:53

levi, Toomas, 2005-08-21 20:14:47

Vigade parandus:

Sõna ‘Pärimisõigusseaduse’ asemel peaks olema ‘Pärimisseadus’.

Hele, 2005-08-21 23:27:38

idee fix, 2005-08-21 22:59:38

Ehh, oleks siis see imestelles äratundmine nii lakkamattu ...

toomas, Maila, 2005-08-22 06:03:32

Toomas, kui A.-M. K.-le oleks postuumselt maa tagastatud, siis Sa oleksid need pärinud, aga ei tagastatud. 1.veebruari otsusega tunnistati ta õigustatud subjketiks (levi ütleb: tuvastamismenetlus). Linnavalitsuse korraldused maa tagastamise kohta kannavad (arvatavasti) hoopis hilisemaid aastanumbreid. Subjektiks tunnistamise otsus ja vara tagastamise korraldus ei olnud omandireformis üks ja sama asi.

See ongi olnud täpselt minu viga, mida ma aastaid pole aru saanud: et omandireformi õigustatud subjekti definitsioonis esinev formuleering “õigus nõuda” pole “nõudeõigus”! Alles eile pärast Levi subjektiivse õiguse juttu mulle see asi selgines. Ma arvan, et minu mittearusaamine - ja mitte aru saada tahtmine! - Riigi käitumisest on olnud olulisel määral olnud sellest tingitud!

Aitäh, Levi!

toomas, Levi, 2005-08-22 06:22:15

A sellepärast, et sulle ei saanud olla teadmata (elik sa ei saa end teadmatusega vabandada), et otsuste teinud organil on õigus otsuseid ka tühistada ning sul oli õigus vaidlustada seadusest ettenähtud korras kõike haldusakte ja -toiminguid.

Tegelikult seejustnimelt oli mulle teadmata, sest kogu meie suguvõsa lähtus “V.L. ja V.A. enda arust A.-M.K.-ga talu pooleksjagamise otsusest” alates mitte Omandireformi Omandiloogikast, vaid Adolf Lauba Omandiloogikast ning meil oli selleks vastavalt kehtivale Põhiseadusele subjektiivne õigus.

See ei ole teooria: 1. veebruari 1993 otsust vastu võttes tõlgendasin mina seda Adolf Lauba Omandiloogika alusel ja täpselt vastavalt ORAS “omandireformi õigustatud subjekti” definitsiooni alusel ("Omandireformi õigustatud subjekt - isik, kellel on õigus nõuda vara tagastamist, asendamist või kompenseerimist") kui minu kuulutamist omanikuks, kellel on õigus nõuda vara tagastamist restitutsiooni alusel. (Ma ei räägi teooriast, vaid praktikast - ma tõesti lugesin just nii seadusest välja ja kuna mul mingit muud alust ei olnud, et Omandireformi alust mõista - olin ju kogu Omandireformi toimimise aja Jaapanis ära olnud - siis sain Omandireformi alustega tutvuda AINULT seadust ja selle rakendusakte lugedes).

Põhiline: ORAS tekst ei ole vastuolus Adolf Lauba Omandikontseptsiooniga ja meil oli subjektiivne õigus lähtuda Adolf Lauba Omandikontseptsioonist ja selle pärast, et mina nii tegin, kaotasin mina oma elust 10 aastat.

33338, 2005-08-22 06:24:11

nagu ikka kxjkk tejsed vel norsskavad, ajnult Toomas toksib juba esimesi ridu väga vajalikku vxrrdleva keeletéaduse raamatússe.

toomas, Levi, 2005-08-22 06:24:34

Õigustatud subjektiks tunnistamise otsus, kui see jääbki jõusse, ei taga veel vara automaatset tagasisaamist. Haldusorganil on õigus muuta, kui ka tühistada tagastamiskorraldust. Subjektil on õigus seda vaidlustada ehk kaitsta enda subjektiivset õigust. Kui ta jätab selle vaidlustamata, siis loetakse, et ta ei soovinudki seda vaidlustada ehk ta ei soovinud enda subjektiivseid õigusi kaitsta. Sellise õigusliku vabaduse kasutamine (s.t. mittevaidlustamine) ei saa kaasa tuua kahjunõuet riigi vastu.

Isegi siis, kui ta on vaidlustamiseks ettenähtud aja jooksul Psühhiaatriahaiglas kinnisel ravil?

toomas, 2005-08-22 06:28:46

Hommikust, Numbrimees! Toksin, toksin. :)))

Hakkan nimelt kohe Piritale Pühale Missale suunduma.

toomas, Levi, 2005-08-22 06:32:20

Küsisid, selle kohta, mida Adolf Lauba oleks Omandireformi tingimustes teinud ja vastasin, et põhiline, mida ta oleks teinud, oleks nähtavasti olnud see, et ta oleks V.L. ja V.A.-le ära seletanud 1942. aasta dokumendi tegeliku tähenduse tema koostamise ajal ("et see polnud mitte sedavõrd testament, kuivõrd selline ja selline kohtuotsus").

Jäin mõtlema, et nähtavasti poleks seda siiski juhtunud, sest Adolf Lauba ja V.L./V.A. pere vahel puudus tegelikult rõhutatult igasugune läbikäimine.

33338, 2005-08-22 07:12:43

tuleb vällja et AL oli vara pärandamisega raskuste°ees. ned s'ääduslikud päriad polld teda väärtt ja oleks ta varaga tojjmind nagun"ii tema tahhtevastaselt (ere näjdä onngi Toomas). aga lxpplikku valikut xllesxber AL teha ej jxuttki, Vatikani vikatimees jxúdis ette.

33338, 2005-08-22 07:30:04

üks väjkä lejjd:
21011825 Marahwa Näddala=Leht kirjutab teattes Tarto präustikonnakohhta et “Surnute seas olli üks naesterahwas peäle 120 aastat wannaks sanud”.

praégu peettakkse téadaolevaks vanimaks 112'aasstast.

33338, 2005-08-22 07:37:34

Willetsad surma surri 27 innimest: 2 meest põllesid winakátla, ja 2 pooltõise aastast last kewa veekátla; 1 ühheksatõistkümne aastane tüdruk libbises kaewu, kel õiget rakket polnud, ja uppus ärra; 2 innimest uppus tõist wisi, 1 innimene jäi puu álla, 2 surri wina; 3 innimest tappis püs; 3 võttis rõssi ärra, ja 11 naesterahwast surri muist lapse waewa, muist peagi pärrast, kui ollid ilmale tonud. Rõuged wõtsid 96 last ärra.

andrus, 2005-08-22 08:17:53

3 võttis rössi ära?

Mis see on?

***