Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

33338, 2005-08-21 08:04:41

minujaokks onn olulised su loos 10 ja 11a. kas Tallinas oli xjjgus seda tühistada vxj mitte? kujj ejj, sis miks sa seda ej vajdlustand? ja kuj vajdlustasid, sis kuss? ja millise otsuse nemategid?
kxjkk muu ej näjj ülttse olulineolevat.

toomas, 2005-08-21 08:04:56

Aga mult on läinud mu vaimne tervis.
Ma ei ole praktiliselt töövõimeline
(ehkki hambad ristis proovin oma tööülesannetega hakkama saada)!

toomas, Numbrimees, 2005-08-21 08:11:27

1) Ei olnud õigust tühistada, muuhulgas kasvõi sel põhjusel, et tühistamise juriidilist põhjust otsuses elesile ei ole toodud
2) Ma ei vaidlustanud otsust, kuna olin sel ajal statsionaarsel ravil Psühhiaatriahaiglas, ja riik on seisukohal, et see ei ole piisav põhjus, miks peaks minu kahe kuu jooksul 14. juunist kuni 14. augustini mittetoimunud pöördumist ametiasutuste poole olema mul õigus hiljem vaidlustada (vt. eespoolt mu seletust kohtuga suhtlemise osas).

33338, 2005-08-21 08:13:20

kuna se vajjmne äjrä sinnd äjrib, sis näjjb se olevat sinujaokks nark"o.tts millest sa kujdagi lahhti ej saa. ja vist ej tahagi sáada. eriti kuj Vatikan seda vxjmendab. rasske on joomast lahhtisáada kuj sellised vennad sul koguaeg ümmberonn ja klappipakuvad.
öheks ravivxtteks soovitan 2 assja:
1) katkesta (kujj ej taha lxpetada) sidemed kiriku(te)ga;
2) süvene uuesti keeltesse. xpi úusi júurde, vxrrdle nejjd, tee osiste suhete tabelejd. see annab uue éesmärgi ja xjjvab ka su vajjmse suunitluse.
oma osa annaks ka rahulik t'öökohht. sull ju vxjmalusi pisut rohhkem kuj verirohelistel tajjnap'äädäl ja minusugustel paberiteta lubjakatel.

33338, 2005-08-21 08:14:59

pole oluline kas se pxhjus ESILE TÓODI, tähhtisonn kas se ülttse OLEMASOLI. just seda tuleb vajdlustada.

toomas, to Toomasele, 2005-08-21 08:17:21

Mis läind, see läind.

Vaimne tervis?

Miljonid inimesed maailmas kaotavad suuremaid varandusi iga päev, kui see 60 milli.

Kui selgelt ma peaksin end väljendama, et oleks aru saadav, et 60 miljonit ma põhimõtteliselt endale ei taha!

Kaotatakse läheseid, kandvaid ideid, elumõtteid.

Sinul on need ju alles.

Jah. Ja üks nendest elumõtetest on:
Eesti Vabariigi kodanikul on riigis teatud põhiõigused, mille jämeda rikkumise puhul on kodanikul õigus saada abi.

Hoia neid, sest namad hoiavad Sind!

Nõus. Täpselt seda ma ka kasvõi siin kommentaariumis asjast rääkides olen vahetult kogenud.

Oled kristlane? Kui jah, siis õnnistatud pühapäeva Sulle!

toomas, Numbrimees, 2005-08-21 08:20:16

Olen kindel, et mu vaimne häire saab kohe leevendust, kui Pirita 60 Lugu sisuliselt kuulda võetakse.

Kes teab, äkki aitab juba kasvõi see rääkimine siin.

Kes teab! (Igatahes on see esimene kord minu post-1993 ajaloos üleüldse, kus ma näiteks Elvi Lauki seadusrikkumiste üle üldse kellegagi kasvõi arutada olen saanud.)

toomas, Numbrimees, 2005-08-21 08:21:29

pole oluline kas se pxhjus ESILE TÓODI, tähhtisonn kas se ülttse OLEMASOLI. just seda tuleb vajdlustada.

Loomulikult ei olnud!

Toomasele, 2005-08-21 08:22:49

Aga mult on läinud mu vaimne tervis.

60 miljoni kaotamine on põhjuseks Su vaimse tervise kadumisele samasuguse tõenäosusega kui Franz Ferdinandi tapmine Sarajevos I Maailmasõja puhkemisele.

toomas, Numbrimees, 2005-08-21 08:24:31

33338, 2005-08-21 08:13:20

Aitäh heatahtliku soovituse eest, aga ma olen kindlalt teispidisel teel, mis just nüüd on muide hakanud ka väga konkreetselt vilja kandma:

Palve. Palve. Ja palve!

toomas, Toomasele, 2005-08-21 08:28:46

Toomasele, 2005-08-21 08:22:49

Seda tõestada pole mul muidugi võimalik ja psühhiaatria põhiaksioomide järgi on häire tekke juures kõige olulisemad muidugi endogeensed põhjused.

Ometi oli mulle 1993. aastal pandud diagnoos - reaktiivne psühhoos.

Reaktiivse psühhoosi põhjus - “Pirita 60 Lugu” - on püsinud kaksteist aastat muutumatuna,...

Toomasele, 2005-08-21 08:35:16

Ometi oli mulle 1993. aastal pandud diagnoos - reaktiivne psühhoos.

Reaktiivse psühhoosi põhjus - “Pirita 60 Lugu” - on püsinud kaksteist aastat muutumatuna,...

Ja Sa uskusid neid?

toomas, eelmisele, 2005-08-21 08:39:23

Psühhiaatrid teevad inimeste abistamiseks väga vajalikku tööd oma põhimõtete alusel ja on tänapäeval oma töös üha efektiivsemad. Mina olen neile mulle antud efektiivse abi eest ülitänulik - ilma selle abita ma neid kommentaare siin ei kirjutaks.

Nii et:
pole vaja siin maalida psühhiaatriast hirmupilte!

Toomas, 2005-08-21 08:41:10

Arstid, eriti psühhiaatrid, on ajude komposteerimise peale suured meistrid.

Sulle pandi diagnoos peale põgusat vestlust, mida kiirendas ja lühendas tohtri kiire tööpäev, kuna Sa sattusid oma muredega maitsva lõunasöögi ja lapse lasteaiast äratoomise vahele.

toomas, 2005-08-21 08:41:50

Jäta loba!

33338, 2005-08-21 08:51:27

Toomas,
räägin súlle OMA milljoniloo.
aasstal 2001, suve lxpupóole, olin oma viimasel rejsil txmmblemas Ammburkk/Antv"erppen/Ru"aan - Tuunisi sadamate vahel. külastasime taas Antv"erppenit, oli mxned tunnid aéga ka linnasjalutamiseks. ostin tavaliselt raali ajakirrju, need olid koos ketastega, sajjn kattseajaliselt uusi assjukatsetada, et kass iljem Maskv"aas Karbùskal ossta vxj mitte. enam nime ej mälätagi, kujd öhes priti ajakirjas oli ka selline mahanühitav loo.s kaasas. pulli pärast krattsisin vaha maha ja 3 öhesugust lxussta vahhtis vasstu. akkasin sis lähämalt úurima, teattatti et SINA SITARATAS OLED MIDAGI VXJTT! aga mida nimelt, see sellguvat alles lxpu lóosimisel suures Prit"annias enndas. valik oli suhhteliselt piiratud, raali nodi 3000-10000 króoni 5-6’le vxjttjale, siis väjkksäm rahaline aúinnd ja Krantpr"ii 50000 pritiss paúnndi!
mejjerahas tegi se üle milljoni, visst 1.2'ringis.
nii et nende ligi 10 éelvxjttjavahel oleks läjjnd vel lxpulóosimiseks, kellele kuj palju.
aga oli ka ükks vejkene tinngimus - vormistaja pidi olema pritiss residentt! mull polld sellist kusskilt vxtta ja akkasin ottsima. aéga oli aassta lxpuni, 3'st kuusst oleks vabalt piisand. akkasin siin tuttavajtküsitlema, kellel selline tuttav vxjkks ólla. ega polttki. kuna vastusteoottamine vxttis oma°aja ja olin ka lajssk, ning lxpuks läkks ülttse meelest ära, sis nii se loo.s vormistamatta jäjjgi. mujde, lubasin vahendajale viiendiku. ise oleks saand sis pisut álla milljoni.
nii ma sellest milljonist ilma jäjjngi. mujdugi oli mu vxjttmise txénäósus 1/10 ehk männgurijaokks líigagi väjkä, aga siisski kena ennast petta.
pean nüüd üttlema et kahhju mul polld ja méeldegi on se tulld vajd 2-3 korrda kuj mxni jutt sellistele lóosidelelähäb.
tagantjäräle nüüd ää unistada et ma oleks läjjnd rejjsima kus ma varem käjnttpole. Oke"aania ja Antàrktika näjttäks. ja erinevate keelte raamatujd oleks kaa unnikus osst. et vana ja pxdurana sis muus máaillmas elu éesmärkki - surrma - oodata.

levi, Toomas, 2005-08-21 09:00:25

Tom, palun ära kasuta pärisnimesid. Kasuta, kas initsiaale või mõnda muud sõna. Miks mitte kasutada pr., kui sa temale osundad, asemel näiteks mõnda sellist sõna või nime või nimetust, mis sulle ja suure tõenäosusega meeldiks ka teisele. Näiteks “Minu armas proua” (MAP), “Kallis ohver” (AO), “Kallis kaaskannataja” (KKK) jms.

:-)))

33338, 2005-08-21 09:01:06

Toomas,
minu mälujärrgi oled sa suhhteliselt nxrkk jusst klassikalistes keeltes. ja lxúnapóolsetes indoeurooppaomades. vxjkksid nejjd rohhkem púuri. vajjm saakks ajalist xjvatust.
mujde, mina xppisin Patarejjs svensskat. minngi sxja°aekkse xpikujärrgi. ja Leeninijuures (Lit"ejjnxj kageb"eevannglas) vranss"eed, Staaliniaekkse xpikujärrgi.
sull pole vaja illmtinngimatta ólla vannglas vxjj ullukas, ahelda ennd vabaduses ise. minu vxjmalused pole sinuomadega vxrreldavatki. mull pole ej suvilat ega kortterit, üürin vajd ajutiselt pinnda. aga sina vxjkks ju vabalt V'äänas kahiseva púuall sumerite ja kalldealastega vestelda.

33338, 2005-08-21 09:09:45

Toomas,
ma pole kohand korralikku máakéelset vxrrdleva keeletéaduse xpikut. nagu Laanest tegi lms keeltekohhta. rússidel mxned onn, läänäpojstel samuti, mejjl mitte.
ehhk lejjad rahastaja vxj stipi mxnelt vondilt, vxta asi ette.
txlkki ej soovita, paljut pole mejjle vaja ja mxnnda oleks jusst rohhkem vaja. aga aluseks vxjkks ned raamatud ólla küll. ja tuhni ise kaa paljudes sinujaokks uutes keeltes. oma osa oleks ka oletustel ja nende arvustamisel.
kinndlassti tuleks uvitav raamat. siin käjkks sis korra nädalas puhhke°ettkedel jura ülevaattamas ja me kxjkk saakks sellge märgi kujdas Vatikani esindaja oma rahakaottusvaluajjgusest paraneb.

33338, 2005-08-21 09:14:44

ja tuleb méelde et ka Kusstaval Naanil oli komme sxsstrajd ja errnejdjärada. ise oli ta lajssk ehitama ja ümmbrustkorrastama aga errned tegi maha. paaril ta náabril oli ümmbrus lakutud, igal ommikul käjjdi vuristajaga muru üle. Kusstaval aga oli kxjkk nagu LOOJA (et mitte'öölda jumal) loond, lokkav rohi ja kivid segamini.
ja nii ta sääl sis oma mxttejd papprile pani.

***