Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

EA, 2005-08-18 15:01:25

Heli

Päikesepaisteline päev on kahtlemata kaunis!

Me oleme meeldiva ja ebameeldiva kütkeis,
kusjuures meeldiv seob, aheldab ja kütkestab enam, sest kannatuse me tõrjume ära, aga naudingu ja meeldiva võtame automaatselt omaks.

Meeldiv suigutab unne,
kannatus äratab unest.

toomas, levi, 2005-08-18 15:03:47

Muide, kas 1942.a testamendis oli ikka täpselt kirjas kogu vara nimetus (s.h. üksused, ühikud jne), mida pärandatakse?

Kogu vara oli testamendis täpselt kirjas. Näiteks kruntide nõudeõiguse puhul oli eraldi lisatud, kust nooremad lapsed ei tohi endale majakrunti taotleda.

toomas, levi, 2005-08-18 15:04:37

Mis oli kirjas 1992.a testamendis?

Toomas: “Mina, Anna-Marie Kuuskmaa, pärandan vastavalt Omandireformi Aluste Seadusele mulle tagastatavad varad oma tütrepoeg Toomas Helbile...”
——

Mis kuupäeval see testament tehti?

20. novembril 1992

toomas, Ants, 2005-08-18 15:06:26

Miks testamenditul tagastamisel oli 60 – 60 ja mitte 40 - 40 – 40?

Sest tagastati üks pool J.L. ühe lapse (V.L.) järeltulijatele V.A.-le ja V.L.-le ja teine pool J.L. lapsele A.-M.K.-le.

Ants, toomas, 2005-08-18 15:11:28

Sest tagastati üks pool J.L. ühe lapse (V.L.) järeltulijatele V.A.-le ja V.L.-le ja teine pool J.L. lapsele A.-M.K.-le.

Miks J.L kolmas laps A.L, kel oli 4 last ja osa neist tagastamise ajal elus, kõrvale jäi?

levi, Toomas, 2005-08-18 15:12:14

toomas, levi, 2005-08-18 13:57:20

Ma rõhutan, et J.L. põhipärija oli V.L. (kelle tütred V.A. ja V.L. kuulutati 1. veebruaril 1993 õigustatud subjektiks poole talu ja 14. juunil terve talu ulatuses), mitte A.L..

Samuti rõhutan, et 1976. aasta testaatori A(dolf) L(auba) ühe poja nime initsiaalid on samuti A.L.
————-

Täiesti arusaadav. Nii sain ka mina aru, mistõttu jääb mulle arusaamatuks, miks sa seda rõhutad? Kas ma eksisin kusagil?

priit kelder, 2005-08-18 15:13:00

Hea EA ja Hele, maailm võib näida kuigivõrd korrastatuna, kuid ilsmelt on see ikkagi maya. Lubatagu meutada teile Prigoginit ja tema järeldusi termodünaamika II printsiibi kohaldatavusest sellesinasele maailmale selle sünergeetilises olemuses. Kõik, mis on, liigub kaose poole ning, nagu märkis N.Wiener kuuskümmend aastat tagasi, loob inimene või muud sarnased süsteemid, aeg-ajalt vaid negentroopia saarekesi, uskudes samas lapselikult, et küllap need kestavad. Maya. maya, maya...

33338, 2005-08-18 15:16:29

EA,
millegipärast arrvan et máaillm oli palju korrastatum ääl vanal ajal kujj AE lajatas EA’le nujjaga. ja polld vel jumalat kes kxvakolbalise EA loottusi oleks pett.

33338, 2005-08-18 15:19:00

PK,
olen samuti kohand nimevorrmi PrigoGin aga rohhkem siisski (ja rússidekirjas ajnult) Prig"oosin (Prigožin).

33338, 2005-08-18 15:23:17

kúugel anndis G'kohhta 6 vastet, ja S (/Ž)kohhta 27600.

toomas, levi, 2005-08-18 15:29:53

Toomas:
A.L. tütar andis minule A.L. 1976. aasta testamendi ühe koopia. Kogu 1993. aasta märtsikriisi (kui ma üritasin “60 pluss 60” otsuse äramuutmist ära hoida) keskne juhtum oli justnimelt see, kui ma .........1976. aasta testamenti ametlikult esitada, kuid mult seda testamenti keelduti vastu võtmast.

Küsimused:

1) Mis põhjusel sa üldse tahtsid seda esitada (ja veel 1993.a märtsis), kui sinu väitel oli juba sinu vanaema tunnistatud 01.02.1993.a otsusega õigustatud subjektiks? Mida oleks sulle selle 1976.a testamendi esitamine andnud?

Märtsi alguses 1993 võttis V.L.-ga ühendust Tallinna Linnavarade Ameti töötaja Elvi Lauk ja teatas V.L.-le, et juhul kui ta “1942. aasta testamenti uuesti ei esita”, võetakse 1. veebruari 1993 “60 pluss 60” otsus uuesti läbivaatamisele, nii et omandireformi subjektideks meie talu osas kuulutatakse:
- 40 miljoni osas V.L. ja V.A.
- 40 miljoni osas postuumselt A.-M. K.
- 40 miljoni osas A.L.
Kui nad aga 1942. aasta testamendi esitavad, siis
- 120 miljoni osas V.L. ja V.A.

V.L. küsis mult nõu, mida teha (ta andis mõista, et A.L. arvamine vara saajate hulka on talle moraalselt totaalselt vastuvõetamatu).

Ma asusin lahendust otsima, sain sugulastega vesteldes teada ja seejärel kätte 1976. aasta testamendi (mis võtab A.L.-lt pärimisõiguse) ja läksin seda sisse andma.

Seadust eirates selle vastuvõtmisest minu käest keelduti ja 14. juunil 1993 saidki meie talu osas
omandireformi õigustatud subjektidest:
- 120 miljoni osas V.L. ja V.A.

2) miks keelduti 1976.a testamenti sinu käest vastu võtmast? MIllega keeldujad seda põhjendasid? On sul meeles?

Nad põhjendasid seda sellega, et “tegemist on Nõukogude perioodi testamendiga ja Nõukogude perioodi testamendid ei kehti”.

toomas, levi, 2005-08-18 15:41:35

<i>3) kas siis varem (s.t. enne 01.02.1993.a otsuse vastuvõtmist) ei olnud keegi seda testamenti sinna esitanud?

Ei.

Kui ei, siis misugusel õiguslikul alusel su vanaema tunnistati õigustatud subjektiks?

Vastavalt seadusesättele Kui vara tagastamist taotletakse testamendi alusel, siis tuleb testament esitada ei esitanud 1942. aasta testamendi järgsed pärijad V.L. ja V.A. kõnealust testamenti, vaid kirjutasid vara tagastamise ühisavalduse A.-M. K.-ga (V.L. kirjutas valmis ja käis A.-M. K. juures kodus ning võttis avaldusele tema allkirja), ning taotlesid vara tagastamist põlvnemise, mitte testamendi alusel.

Aga 1976. aasta testament ei puutunud meie puhul üldse asjasse niikaua, kui poldud pärast 1. veebruari 1993 otsuse vastuvõtmist A.L. avaldust sõnadega talu Pirital.

toomas, levi, 2005-08-18 15:42:54

3)Kas su vanaema oli pärijana nimetatud 1942.a testamendis või ORAS-s nimetatud pärija seadusjärgsuse põhimõtte alusel?

Minu vanaema oli nimetatud 1942. aasta testamendid kui nõudeõiguse omanik majakrundile ning ta vastas ORAS-s nimetatud seadusjärgse pärija kriteeriumidele.

toomas, levi, 2005-08-18 15:48:44

4) Kui 01.02.1993.a õigustatud subjektideks tunnistamise otsuse aluseks võeti ORAS-s nimetatud seadusjärgsed pärijad ja sulle oli 1992.a tehtud testament nõudeõiguse pärandamise kohta, siis miks sa ei esitanud viimatimainitut 1992.a. testamenti ENNE 01.02.1993.a. (hetk, mil tehti esimene otsus) otsust, milega ka sinu vanaema tunnistati õigustatud subjektiks? (vanaema suri ju 20.01.1993.a, s.o 11 päeva enne enne 01.02.1993.a)?

Vastavalt seadusele tehti vara tagastamise avalduse õigeaegselt esitatud inimese surma korral menetluse keskel tema õigustatud subjektiks kuulutamise otsus postuumselt ning minult ei oleks ka minu tahtmise korral 1992. a. testamenti menetluse toimimise ajal vastu võetud.

Kas sa esitasid selle 1992.a testamendi?

Ma võtsin notari juures tehtud avaldusega 9. märtsil A.-M. Kuuskmaa pärandi vastu. See juhtus just samal ajal, kui ametnik Elvi Lauk pöördus oma teatega 1. veebruari 1993 õigustatud subjektide otsuse tühistamise kohta V.L. poole ning sellest ajast peale keeldus minuga Tallinna Linnavarade Ameti ruumes suhtlemast. (Ma oleksin testamendi pidanud andma Elvi Lauki kätte.)

toomas, levi, 2005-08-18 15:54:10

1) Kuidas saab see kindel olla, mis vara ta pärandas, kui testamendis puudus vara loetelu? /testament on ju ikkagi ametlik dokument ja nõukogude ajal ei saanud ükski inimene pärandada vara, mis oli talt nõukogude võimu poolt ära võetud! See oli võimatu, sest see oleks tol ajal tähendanud riigi vara pärandamist eraisikule!/

Aga negatiivsed testamendid pärimisõiguse äravõtmise kohta oma vara suhtes “ükskõik kus see ka ei asuks ja millest ta ka ei koosneks” olid NSVL Tsiviilkoodeksi järgi võimalikud. Adolf Lauba lihtsalt kasutas ära NSVL okupatsioonirezhiimi poolt antud kitsaid võimalusi ja pani sellest hoolimata oma vara suhtes kehtima Eesti Vabariigi 1938. aasta loogika. Ja seda 1976. aastal!!!

toomas, levi, 2005-08-18 15:56:50

2) Kas sa ei ole mõlnud selle peale, et asjaolu, et A.L.-l puudus surmahetkel vara, ei saa vastata tõele, kuna midagi ta ju ikkagi omas (kasvõi isiklikud asjad jne). /Pealegi oli ta ju veel advokaat!, kelle puhul on üsna võimatu, et ta midagigi ei omanud./

Noh okei. Saagu siis välja öeldud see, et ka A.L. juriidiliste teoste raamatukogu olevat ta pojad A.L. ja R.L. “üksikute raamatute kaupa maha joonud” - aga see on jutt, mille juurde tuleks tingimata kuulata ka teise poole argumente, mis pole aga enam võimalik.

toomas, levi, 2005-08-18 15:59:36

1)Missugustele faktilistele asjaoludele tuginedes sa väidad, et ta uskus enne 1976.a testamendi koostamist ja selle ajal seda, et nõuk. võimu poolt natsionaliseeritud (s.t. riigistatud) vara tagastatakse pärast 1976.a.

Mis muid fakte saan ma Sulle tuua, kui neid, mida olen mitu korda juba kirjutanud? Lihtsalt kogu meie suguvõsa meelsus oli selline. Levi, usu, leidus selliseid suguvõsasid.

2) Kas ta ütles seda sulle isiklikult, et ta uskus või sa oled kuulnud, et ta ütles seda kellelegi teisele või teda tundvad isikud lihtsalt arvasid, et ta võis või pidi uskuma?

Ma kordan: see tuleneb otseselt minu poolt eelnevalt ülesloetletud põhjustes 1)-4).

toomas, Ants, 2005-08-18 16:07:52

Nagu ma aru saan ei olnud Juhan Lauba testament kellegi suhtes negatiivne. Voldemarile pärandas Juhan talu seetõttu, et tema oli ainus, kes seda pidada oskas. Talu toob ju tulu ainult siis, kui seda õigesti majandatakse. Juhani mõte oli, et Voldemar vanema vennana hoolitseb ka oma õe ja venna eest. Kuigi see hoolitsemise vajadus oli hüpoteetiline, sest mõlemad (?) olid saanud juba hea hariduse. Nii olen ma su paljudest kommentaaridest kokku noppinud. Läks midagi valesti?

Täiesti nii. Kusjuures ta langes kokku 1949 ja kiratses surmani 1952 pärast seda kui nägi minu vanaema oma lastega Piritalt Siberisse küüditatavat.

Adolf Lauba testament, nagu sa ütlesid, oli negatiivne, sassis inimsuhete tagajärg.

Jah.

Kuidas oli aga lugu su vanaema testamendiga oli see positiivne või negatiivne?

Oli su vanaemal rohkem lapsi, kui su ema? On sul venda, õde?

Miks pärandas Anna oma vara lapselapsele? Oli selles positiivsust ja oma isa jäljendamist, pärandati sulle, sest sina saad lihtsalt sellega kõige paremini hakkama ja hoolitsed ka teiste eest, või oli selles ikka negatiivsust? Keegi jäeti kõrvale, välja?<i>

Vanaema testament oli positiivne selles mõttes, et ta soovis, et ma ehitaksin Piritale endale maja, ja vanaema tahtis, et mina vormistaksin tehniliselt tema testamendi samas mõttes, nagu Adolf Lauba oli vormistanud tema isa 1942. aasta testamendi.

Onusid-tädisid võtsin siis 1992. aasta testamendis arvesse nii, et kohustusin teatud aja jooksul testamendi jõustumisest neile välja maksma 3 x 1/4 tagastatud vara väärtuse (ja otse oleks läinud neile kogu saadav kompensatsioon).

Oma ema ja oma õde ja venda testamendis eraldi ei maininud - seda oleks tulnud õigluse mõttes samuti teha.

<i>Kes vaidlustas esimese tagastamisotsuse (60 – 60)?

Tallinna Linnavarade Ameti ametnik Elvi Lauk.

toomas, Ants, 2005-08-18 16:15:14

Sest tagastati üks pool J.L. ühe lapse (V.L.) järeltulijatele V.A.-le ja V.L.-le ja teine pool J.L. lapsele A.-M.K.-le.
—-
Miks J.L kolmas laps A.L, kel oli 4 last ja osa neist tagastamise ajal elus, kõrvale jäi?

Sest pärast V.A., V.L. ja A.-M.K. ühisavalduse esitamist tegi minu ema A.-M.K. pärijate esindajana ja R.P. A.L. pärijate esindajana suusõnalise kokkuleppe:

(i) A.L. pärijad (tütred R.P. ja T.P.) ei esita avaldust Alt-Puki talu tagastamiseks

(ii) A.-M. K. ei esita avaldust Kamara talu (ca 300 hektarit maad Mõisaküla lähistel) tagastamiseks, milleks A.-M. K. oma lastetult ja Siberis teadaolevalt testamendita surnud venna R.L. ühe pärijana oleks õigus.

levi, Toomas, 2005-08-18 16:15:43

toomas, Ants, 2005-08-17 22:03:34

Jah, see A.L. oli Adolf Lauba poeg, kes oli oma tagastamisavaldusele, mis käis mitte meie talu, vaid Adolf Laubalt endalt võõrandatud kinnistute kohta lisanud ka minu jaoks mu saatuse kümneks aastaks ära määranud kaks saatuslikku sõna /tagastamisobjekt:/ talu Pirital.

————-

Kas on võimalik, et et sel A.L.-l, keda J.L. jättis oma 1942.a testamendiga varast ilma, oli enne natsionaliseerimist siiski talu samal maatükil, mis oli tegelikult J.L. maa? Kui jah, siis millal ja kuidas selline asi võimalikuks sai?

***