Mida me ootame teaduselt?

« Tagasi artikli juurde    Artiklile on 1397 kommentaari.

..., 2005-08-18 07:49:54

niisama lugeja, 2005-08-17 20:05:58

tehke toomale ja tema testamendile oma portaal. praegune lahendus segab lugemist.

tõesti

:), 2005-08-18 09:03:53

Tooma testamendi lugu on oluline. Kui huvi ei ole, võib üle kerida.

toomas, levi, 2005-08-18 11:01:55

Küsimused:
1) Mis aastal täpselt kogu J.L. vara võõrandati? (kas on olemas dokustaat, mis tõendaks, et vara natsionaliseeriti?)

J.L. vara kui suurtalu võõrandati tervikuna 1940. aasta juulis. Täpset dokumentaalset alust ei oska siin kohe mainida, aga see tehti Linnavarade Ametis üheselt kindlaks seoses 1. veebruari 1993. a. õigustatud subjektide ("60 pluss 60") otsusega.

toomas, levi, 2005-08-18 11:04:36

2) Kas 1976 aasta testamendi tekst oli täpselt selline, nagu sa eelnevalt märkisid ning kas see oli tehtud notariaalses vormis?

1976. aasta testament oli umbes selliste sõnadega (originaali pole mul praegu käepärast ja seepärast võin üksikutes sõnades eksida) ja ta oli notariaalses vormis ja vastas kõigile sel ajal tehtud testamentidele ettenähtud nõuetele.

toomas, levi, 2005-08-18 11:08:16

3) Kas 1976.a testamenditegija pidas kindalt silmas ka õigusvastaselt võõrandatud J.L.vara? Kui jah, siis missugustele faktidele toetud?

1976. aasta testaator pidas vastavalt tema tütre R.P. sõnadele silmas kogu tema Nõukogude võimu poolt võõrandatud vara.

Kuna 1976. aasta testaator oli advokaat, kes ise oli vormistanud oma isa 1942. aasta testamendi, siis pidi ta teadma selles testamendis kõigile J.L. lastele, sealhulgas temale endale, testeeritud nõudeõigusest majakrundile.

toomas, levi, 2005-08-18 11:10:03

4) Sa mainisid, et 1942 J.L testamendis oli kirjas:“Pärandan kogu oma vara poeg V.L.-le”, siis miks sa märgid pärast jutumärke, et “(Ülejäänud lastele, s.h. minu vanaemale pärandati ehitusnõuetele vastav krunt maja ehitamiseks)”? Kust sa sellise sõnastuse võtad? Kas 1942.a testamendil oli kindlalt sulgudes olev formuleering?

Jah. Nõudeõigus majakrundile oli 1942. aasta testamendis eraldi formuleeringuna testamendisse sisse kirjutatud.

toomas, levi, 2005-08-18 11:11:50

5) Mis oli kirjas 1992.a testamendis?

"Mina, Anna-Marie Kuuskmaa, pärandan vastavalt Omandireformi Aluste Seadusele mulle tagastatavad varad oma tütrepoeg Toomas Helbile..."

toomas, levi, 2005-08-18 11:18:26

Kui sa räägid, et 1976.a testamendi tegemise lugu teavad rääkida lihtsalt ühed teised inimesed, siis siit küsimused:

1) kas sa oled isiklikult näinud 1976.a. testamenti?

Jah. A.L. tütar andis minule A.L. 1976. aasta testamendi ühe koopia. Kogu 1993. aasta märtsikriisi (kui ma üritasin “60 pluss 60” otsuse äramuutmist ära hoida) keskne juhtum oli justnimelt see, kui ma vastavalt seadussättele Kui vara tagastamist taotletakse testamendi alusel, siis tuleb see esitada. proovisin 1976. aasta testamenti ametlikult esitada, kuid mult seda testamenti keelduti vastu võtmast (kuna ei lähtutud mitte seaduses kirjapandust - Endiste omanike 1940-1991 testamendid ei kehti - vaid selle asemel ebaseaduslikult sanktsioneeritud juhisest - Kõik 1940-1941 ja 1944-1991 testamendid ei kehti), nii et ma ei saanud “60 pluss 60” otsuse muutmist ära hoida.

2) kas see oli koostatud notari asemel advokaadi poolt?

Ei. 1976. aasta testament on igati tavaline notariaalne testament. (Ainult testaator ise oli advokaat.)

toomas, levi, 2005-08-18 11:21:43

Sa ei vastanud ka küsimusele, mil viisil see advokaat saboteeris testamendi koostamisega nõukogude võimu? Kas ta siis saboteeris ja milles see väljendus?

Jah, A.L. saboteeris oma testamendiga nõukogude võimu selles mõttes, et ta pärandas oma negatiivse testamendiga oma tütardele R.P.-le ja T.?-le ainult seda vara, mis tal oli enne selle vara õigusvastast võõrandamist 1940. aastatel.

See asi on kindel selles mõttes, et surma hetkel A.L.-l lihtsalt puudus igasugune muu vara.

toomas, levi, 2005-08-18 11:26:28

Sa ei vastanud ka küsimusele,

- kas 1976.a testamenditegija (testaator) teadis siis ühtlasi tol ajal juba ette, et nõukogude võim kaob? Kust ta seda teada sai? Missugused oleksid sinu tõendid, et ta teadis?

Ta lihtsalt USKUS sellesse, et Eesti Vabariik taastatakse ja nõukogude võimu poolt võõrandatud vara tagastatakse.

- ja kas selle tagajärjel käivitub õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine. Kas ta teadis, et käivitub või mitte? Missugustele asjaoludele tuginedes sa saad kindlalt väita, et nii see ka tegelikult oli?

Jah, ta USKUS seda.

Sa küll mainid eelpool, et neid asjaolusid (fakte) teavad kinnitada need ja need inimesed, kuid kas sa ka ISE täpselt ja kõigitamatult tead, vastavad nende inimeste ütlused tõele või mitte? Kui tead, et vastavad, siis missugustele faktilistele asjaoludele tuginedes sa väidad, et need tõesti vastavad tõele? Või sa lihtsalt usud nende juttu, mida nad räägivad? Kumb variant siis?

No, selles osas võin ainult korrata, et kui tal 1976. aastal oma testamendi tegemise ajal mingit vara ei olnud, mis mõtet oleks tal siis üldse olnud teha testamenti, kui ta ei oleks uskunud vara tagastamisesse. (Siiski lisandub A.L. puhul ka nähtavasti kättemaksu- vms. motiiv - ta tahtis karistada oma poegi A.L.-i ja R.L.-i nendepoolse halva kohtlemise eest.)

toomas, levi, 2005-08-18 11:28:40


Toomas: Seda täpselt ei soovinud ta muidugi mitte. Ainus, mida ta soovis, oli, et tema poeg A.L. jääks kogu tagastamisega seotud protsessidest kõrvale.
————-
Küsimused:

1) Kas see viimatimainitud A.L on sama isik, kes tegi 1976.a testamendi?

1976. aasta testaator on A.L. (Adolf Lauba) ja tema vastavalt testamendile pärimisõigusest ilma jäänud poegadest üks on initsiaalide poolest samuti A.L.

toomas, levi, 2005-08-18 11:35:49

2) Kas ta - J.L. oli 1942.a testamendi tegemise ajal ja enne surma ikka veel vara omanik või oli see juba võõrandatud ja veel mitte tagastatud?

Saksa okupatsioonivõim jättis Nõukogude võimu poolt 1940. aastal tehtud natsionaliseerimisotsused maa osas jõusse (talu hoone põles niikuinii 1941).

1942. aastal saboteeris advokaat Adolf Lauba oma isa testamenti kirjutades omakorda Saksa okupatsioonivõimu sel viisil, et kirjutas oma isa testamendi vastavalt Saksa okupatsioonivõimu poolt kehtestatud seadusnõuetele, aga samas nõnda, et eeldus oli - 1940. aasta maa natsionaliseerimisotsus on illegaalne ja selleni kehtinud Eesti Vabariigi maaomandisuhted kehtivad edasi.

(Minu “60 pluss 60” otsuse puhul need tollased juriidilised kaalutlused pole olulised selles mõttes, et 60 miljoni krooni nõudeõiguse sain ma vastavalt Omandireformi Aluste seadusele, ilma et vara tagastamiseks oleks vastavalt seadusesättele Kui vara tagastamist taotletakse testamendi alusel, tuleb see esitada. testamenti esitatud.)

33338, 2005-08-18 11:36:48

mull onn ülimalt kahhtlane tunne et se Aadolhv Lauba oli samuti üks kxva xllenina:
http://www.interlog.com/~verbum/kv/ladumine/x1883.htm
nii et 60 mílli vxjjb vabalt ärauputada juba vxllgade katteks.

toomas, levi, 2005-08-18 11:38:20

3) Missugustele faktilistele asjaoludele tuginedes sa väidad, et J.L., kes 1942.a tehtud testamendiga jättis kogu vara V.L-le, teadis või sai teada, et tuleb vara tagastamine?

Nõukogude võimu märatsemisest Eestis oli 1942. aastaks möödas poolteist aastat, oma talu omanik oli ta olnud 1903. aastast ja 1942. aastal hariti talu maid ikka vanal viisil edasi (ehhki talu hoone oli 1941 põlenud).

toomas, levi, 2005-08-18 11:43:20

Küsimused:

1) Kas on olemas mingeid kirjalikke tõendeid 1942.a testamendi tegemisele eelnenud ajast, mis tõendaksid, mis põhjusel J.L. jättis testamendis mainimata teise poja A.L.? KUi sul neid ei ole, siis missugustele asjaoludele tuginedes sa väidad, et tema sooviks oli, et A. jääks ilma?

1942. aasta testament on väga põhjalik tekst, mille koostas ja lõpuni vormistas justnimelt Adolf Lauba, kes pidi ise kindlasti kõige testamendis öelduga nõustuma - muidu ei oleks ta kõike seda vaeva kindlasti ette võtnud - 1942. aasta testament vormistati kindluse mõttes Jaoskonnakohtuniku otsusega selle kohta, et testament on jõusse astunud - see pidi Adolf Lauba hinnangul võimaldama nähtavasti hiljem tagantjärgi kannet 1940. aasta eel kehtinud kinnistusraamatusse - see 1942. aasta testament on ülihuvitav dokument selle kohta, mis kõigi vahenditega üritas advokaat Adolf Lauba Saksa okupatsioonirezhiimi saboteerida!

EA, 2005-08-18 11:44:02

Andrus

Tegelikult on kõik inimesed ohvrid (elu on kannatus), nii ohvrid kui ohverdajad. Ohverdajad ei saa sellest ise sageli aru, aga ükskord saavad.

Kamp, kogudus üksikisiku vastu. Kummal on õigus? Kord on ühel õigus, kord teisel. Kui kogudus hakkab korduvalt eksima “patustaja” vastu, siis muutub kogudus peagi ise ohriks, eksinuks, keda tuleb edasi aidata. Ja kristlik kirik vist ongi sellesse olukorda sattunud.

Inkvisitsioon püüdis ohverdada kogu ühiskonda peaaegu. Selle asemel, et ennast täiustada, asuti jõuga vägistama tervet ühiskonda.

Ära muuda teisi, vaid ennast - lihtne juhis kirikule. Ära mõista kedagi hukka, kui ei taha, et ennast hukka mõistetakse.

toomas, levi, 2005-08-18 11:45:56

2) Ega sul ei ole teada, kas J.L. oli enne testamendi tegemist raskelt haige? Kui jah, siis mis haigusega oli tegemist? Kus koostati testament: kas kodus või käis J.L notari juures ise kohal? (mis vormis see oli tehtud - notariaalses või muus vormis?).

1942. aasta testament oli tehtud koduses vormis tunnistajate juuresolekul (allkirjad) ja hiljem vormistatud Tallinna II Jaoskonnakohtuniku otsusena testamendi seaduse jõusse astumise kohta pärast J.L. surma - kõik see ja palju muud on kirjas ühel ja samal paberil koos pitsatite ja allkirjadega.

toomas, levi, 2005-08-18 11:47:11

3) Kas J.L abikaasa oli 1942.a testamendi tegemise ajal elus?

J.L. abikaasa oli 1942. aasta testamendi tegemise ajal surnud.

Hele, 2005-08-18 11:49:41

EA: elu on kannatus

Elus on ju nii kannatust kui rõõmu,
mitte aru ma ei saa,
miks budistid negatiivset poolt tähtsamaks peavad.

toomas, levi, 2005-08-18 11:51:38

Toomas: 1942. aasta testamendi järgsed pärijad olid testaator Juhan Lauba poja Voldemar Lauba (suri 1952 testamenti tegemata) tütred V.L. ja V.A.
————-
Kuid eelnevalt oma “toomas, levi, 2005-08-17 20:11:07” väitsid sa, et 1942.a testamendi tekst oli: “Pärandan kogu oma vara poeg V.L.-le” (Ülejäänud lastele, s.h. minu vanaemale pärandati ehitusnõuetele vastav krunt maja ehitamiseks)

Need on siiski erineva sisuga ja tagajärgedega sõnastused. Kumb siis õige on? Ja kas 1942.a testaatori tahte järgi sinu poolt sulgudesse pandu oli ikka testamendil kirjas või ei olnud?

Minu poolt sulgudesse lisatu oli testamendil kirjas omaette formuleeringuna, kuid Adolf Lauba oli J.L. testamenti sõnastades ülitäpne selles, et tegi vahet

(i) testeeritaval põhivaral - talul (mis läks vanemale pojale V.L.-le)
(ii) testeeritaval nõudeõigusel väikestele kruntidele maja ehitamiseks (mis läks ülejäänud lastele, kes aasta jooksul selleks soovi avaldavad - testamendidokumendil oli kirjas ka see, et aasta pärast oli sellest nõudeõigusest huvitatusest teada andnud lapsed need ja need - ka see info oli vormistatud ametlikult notariaalselt).

***